Serveis

Dret societari

      • Constitució de societats mercantils i estructures societàries.
      • Assessorament i elaboració de documentació societària: juntes de socis, certificacions, dipòsit de comptes anuals, llibres de comerç, aixecament de notes marginals mercantils, etc.
      • Estudi, redacció i implementació d’acords socials: ampliacions i reduccions de capital, modificació d’estatuts socials, canvis de domicili, transformacions societàries, liquidacions, etc.
      • Col·laboració en processos concursals.

Fusions i adquisicions

Assessorament, planificació i execució dels següents processos:

      • Plans d’inversió i/o desinversió.
      • Compravenda de societats o grups de societats. Due diligence fiscal i comptable.
      • Disseny i constitució de societats filials i sucursals a nivell nacional i internacional.
      • Fusions, escissions i aportacions de branques d’activitat.

Dret contractual mercantil en general

      • Assistència en les negociacions per a l’obtenció d’acords mercantils entre societats.
      • Assessorament i redacció de tota classe de contractes mercantils: compravenda de mercaderies, distribució, agència, franquícia, arrendament, prestació de serveis, logística, opcions de compra, etc.

Societats

Assessorament integral en l’àmbit fiscal a empreses i particulars.

      • Planificació fiscal Impost sobre Societats.
      • Aplicació de deduccions i beneficis fiscals.
      • Incentius fiscals Pimes i Entitats de Reduïda Dimensió.

Fusions i adquisicions

Planificació fiscal i execució de reestructuracions societàries emparades pel Règim de neutralitat fiscal.

      • Fusions.
      • Escissions parcials o totals.
      • Aportacions de branques d’activitat.
      • Aportacions no dineràries realitzades per societats.
      • Aportacions no dineràries realitzades per persones físiques.

Anàlisi fiscal Compravenda Empreses

Transmetent:

      • Impost sobre Societats: Deducció per reinversió.
      • Impostos sobre la renda: Reducció per antiguitat.
      • Tributació indirecta: IVA, plusvàlues municipals (IIVTNU).

Adquirent:

      • Deduccions per inversions.
      • Deduccions de fons de comerç financers.
      • Tributació indirecta: ITP, IVA.

Inspeccions

Societats i Particulars:

      • Representació davant la Inspecció.
      • Estudi de les contingències fiscals.
      • Assessorament i defensa davant la Inspecció.

Fiscalitat internacional

      • Optimització fiscal segons la normativa actual de No Residents.
      • Anàlisi dels diferents Convenis de Doble Imposició signats per Espanya, a fi de resoldre possibles conflictes en l’àmbit de la tributació internacional.
      • Preparació i presentació de les diferents Declaracions Tributaries obligatòries per a les empreses.

Socis i Directius

Planificació fiscal de la retribució als socis i directius:

      • Optimització tributària entre soci i societat.
      • Impost sobre la Renda: Reducció del 40% per rendiments irregulars.
      • Rendes exemptes de tributació.
      • Retribucions en espècie.

Successions i Donacions

Preparació i assessorament en processos successoris i donacions:

      • Testaments i pactes successoris.
      • Acceptacions i particions d’herència.
      • Optimització fiscal de les transmissions en vida (Donacions).
      • Liquidació de l’Impost sobre successions i donacions.
      • Aplicació de la bonificació del 95% per la transmissió de patrimonis Empresarials.

Dret immobiliari

      • Assessorament en compravenda d’immobles.
      • Preparació de contractes d’arrendament.
      • Constitució i assessorament de comunitats de béns.
      • Declaracions d’obra nova i divisió horitzontal.

Elaboració de Comptabilitats i Legalització de Llibres Comptables

      • Activitats empresarials de caràcter mercantil: llibres de comptes, inventari i comptes anuals. Legalització dels llibres comptables al Registre Mercantil.
      • Activitats empresarials de caràcter no mercantil: llibres registre d’ingressos i vendes, de despeses i de béns d’inversió.
      • Activitats professionals i artístiques: llibres registre d’ingressos, de despeses, i de béns d’inversió.

Liquidacions d’impostos i Gestió Tributària

Confecció i presentació de les declaracions tributàries per a empreses i particulars:

      • IVA.
      • IRPF i Patrimoni.
      • Impost sobre Societats, incloent pagaments fraccionats.
      • Declaracions censals i alta d’activitats d’autònoms.
      • Retencions IRPF i altres.

Estats financers i Comptes Anuals

      • Anàlisi exhaustiu de la informació comptable i financera de l’empresa.
      • Elaboració de tancaments comptables periòdics.
      • Preparació de Comptes Anuals: estats financers i memòria.
      • Dipòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil.

Operacions vinculades i obligacions de documentació

      • Preparació de les obligacions de documentació requerides per a la creació del Master File del grup i de l’arxiu de documents obligatoris específics de l’obligat tributari (Local File), de conformitat amb la llei que estableix reglamentàriament les obligacions de documentació de les operacions vinculades.
      • Informes pericials de caràcter econòmic, comptable i fiscal.
      • Anàlisi, desenvolupament i revisió de plans de negoci i viabilitat.
      • Pressupostos, plans de tresoreria i anàlisi de costos.
      • Valoració d’empreses i d’accions.

Serveis


Dret Mercantil

  Dret societari

  Constitució de societats mercantils i estructures societàries
 • Assessorament i elaboració de documentació societària: juntes de socis, certificacions, dipòsit de comptes anuals, llibres de comerç, aixecament de notes marginals mercantils, etc

 • Estudi, redacció i implementació d’acords socials: ampliacions i reduccions de capital, modificació d’estatuts socials, canvis de domicili, transformacions societàries, liquidacions, etc

 • Col·laboració en processos concursals


 • Funcions i adquisicions

  Assessorament, planificació i execució dels següents processos:
 • Plans d’inversió i/o desinversió

 • Compravenda de societats o grups de societats. Due diligence fiscal i comptable

 • Disseny i constitució de societats filials i sucursals a nivell nacional i internacional
 • Fusions, escissions i aportacions de branques d’activitat


 • Dret contractual mercantil en general
 • Assistència en les negociacions per a l’obtenció d’acords mercantils entre societats

 • Assessorament i redacció de tota classe de contractes mercantils: compravenda de mercaderies, distribució, agència, franquícia, arrendament, prestació de serveis, logística, opcions de compra, etc


Dret Fiscal

  Assessorament integral en l’àmbit fiscal a empreses i particulars

  Societats
 • Planificació fiscal Impost sobre Societats
 • Aplicació de deduccions i beneficis fiscals
 • Incentius fiscals Pimes i Entitats de Reduïda Dimensió


 • Funcions i adquisicions

  Planificació fiscal i execució de reestructuracions societàries emparades pel Règim de neutralitat fiscal
 • Fusions
 • Escissions parcials o totals
 • Aportacions de branques d’activitat
 • Aportacions no dineràries realitzades per societats
 • Aportacions no dineràries realitzades per persones físiques


 • Anàlisis fiscal Compravenda Empreses

  Transmetent:
 • Impost sobre Societats: Deducció per reinversió
 • Impostos sobre la renda: Reducció per antiguitat
 • Tributació indirecta: IVA, plusvàlues municipals (IIVTNU)


 • Adquirent:
 • Deduccions per inversions
 • Deduccions de fons de comerç financers
 • Tributació indirecta: ITP, IVA


 • Inspeccions

  Societats i Particulars:
 • Representació davant la Inspecció
 • Estudi de les contingències fiscals
 • Assessorament i defensa davant la Inspecció


 • Fiscalitat internacional

 • Optimització fiscal segons la normativa actual de No Residents
 • Anàlisi dels diferents Convenis de Doble Imposició signats per Espanya, a fi de resoldre possibles conflictes en l’àmbit de la tributació internacional
 • Preparació i presentació de les diferents Declaracions Tributaries obligatòries per a les empreses


 • Socis i Directius

  Planificació fiscal de la retribució als socis i directius:
 • Optimització tributària entre soci i societat
 • Impost sobre la Renda: Reducció del 40% per rendiments irregulars
 • Rendes exemptes de tributació
 • Retribucions en espècie

Derecho Civil e Inmobiliario con contraste


Dret civil i immobiliari

  Successions i Donacions

  Preparació i assessorament en processos successoris i donacions:
 • Testaments i pactes successoris
 • Acceptacions i particions d’herència
 • Optimització fiscal de les transmissions en vida (Donacions)
 • Liquidació de l’Impost sobre successions i donacions
 • Aplicació de la bonificació del 95% per la transmissió de patrimonis Empresarials


 • Dret immobiliari

 • Assessorament en compravenda d’immobles
 • Preparació de contractes d’arrendament
 • Constitució i assessorament de comunitats de béns
 • Declaracions d’obra nova i divisió horitzontal
 • Aportacions no dineràries realitzades per persones físiques


Gestió Tributària i Comptable

  Elaboració de Comptabilitats i Legalització de Llibres Comptables

 • Activitats empresarials de caràcter mercantil: llibres de comptes, inventari i comptes anuals. Legalització dels llibres comptables al Registre Mercantil
 • Activitats empresarials de caràcter no mercantil: llibres registre d’ingressos i vendes, de despeses i de béns d’inversió
 • Activitats professionals i artístiques: llibres registre d’ingressos, de despeses, i de béns d’inversió


 • Liquidacions d’impostos i Gestió Tributària

  Confecció i presentació de les declaracions tributàries per a empreses i particulars:
 • IVA
 • IRPF i Patrimoni
 • Impost sobre Societats, incloent pagaments fraccionats
 • Declaracions censals i alta d’activitats d’autònoms
 • Retencions IRPF i altres


 • Estats financers i Comptes Anuals

 • Anàlisi exhaustiu de la informació comptable i financera de l’empresa
 • Elaboració de tancaments comptables periòdics
 • Preparació de Comptes Anuals: estats financers i memòria
 • Dipòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil


 • Operacions vinculades i obligacions de documentació

 • Preparació de les obligacions de documentació requerides per a la creació del Master File del grup i de l’arxiu de documents obligatoris específics de l’obligat tributari (Local File), de conformitat amb la llei que estableix reglamentàriament les obligacions de documentació de les operacions vinculades


Anàlisi i informes financers

 • Informes pericials de caràcter econòmic, comptable i fiscal
 • Anàlisi, desenvolupament i revisió de plans de negoci i viabilitat.
 • Pressupostos, plans de tresoreria i anàlisi de costos
 • Valoració d’empreses i d’accions

Skip to content